Klauzula Informacyjna RODO
Informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Kim Kominki Marek Kimel
40-585 Katowice ul. Brynowska 46a Telefon biuro; 32 203-79-74 Telefon kom. 503-555-550
mail: biuro@kimkominki.pl [zwany dalej administratorem].
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zlecenia/umowy
3. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom współpracującym z
Administratorem w zakresie obsługi księgowej, prawnej i informatycznej. Odbiorcami
danych mogą być również instytucje upoważnione z mocy prawa.
4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 3.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Ma Pani/Pan również prawo do
wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji
uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące
ochrony danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
nie będą podlegać profilowaniu.
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przetrzymywane przez okres siedmiu lat od dnia
zakończenia obowiązywania umowy/zlecenia, o której mowa w pkt 3.